Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ;;;


ΠΙΣΤΗ = Η ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΑΣ... ΛΕΜΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΟ 1821 ..... ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΟΥ ΜΟΥ ...ΣΩΣΤΟ ... ΛΕΜΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΘΕΟ = ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ.....ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΤΕΡΟ . . ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΗΝ ΔΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ .....ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΧΘΕΙΣ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ ....                                             Β ΠΕΤΡΟΥ 1:1 Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστη εις την δικαιοσύνη του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού·

ΙΟΥΔΑ 1 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους. 
Α ΠΕΤΡΟΥ 1:18 εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών διά φθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου, 
1:19 αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου, 
ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΣΕ ΣΥΧΩΡΕΙ .ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΟΥ..../////...ΟΙΔΑ = ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ///// ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ .. ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΑΡΙ ΕΛΕΟΣ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗΝ .... ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Β 17 ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων. 
ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:8 Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· 
2:9 ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις. Α ΤΙΜΟΘΑΙΟΥ 2:4 όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. 
2:5 Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, 
2:6 όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ωρισμένοις καιροί ....... ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΣΟΥ... ΠΙΣΤΗ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 17 3 Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζω σι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. 
ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:13 όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού· 
1:14 εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών· ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 20:30 Και άλλα πολλά θαύματα έκαμεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω· 
20:31 ταύτα δε εγράφησαν διά να πιστεύσητε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχητε ζωήν εν τω ονόματι αυτού.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Τι λέει το Ευαγγέλιο για την αναγέννηση του ανθρώπου; Του Δημήτρη Σταυρόπουλου


ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΤΟΝ ΘΕΟ .. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ..... ΕΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ = ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ .....ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΩΣ ΜΗΤΡΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΩΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ.. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ..ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟΝ ΣΟΥ ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΝΑΤΟ.... 
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:23 επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, 
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:24 δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, 
ΙΑΚΩΒΟΣ 1:18 Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς διά του λόγου της αληθείας, διά να ήμεθα ημείς απαρχή τις των κτισμάτων αυτού. 
ΙΩΑΝΝΗ 1:12 Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· 
ΙΩΑΝΝΗ 3:3 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού. 
ΙΩΑΝΝΗ 3:4 Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή; 
ΙΩΑΝΝΗ 3:5 Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. 
ΙΩΑΝΝΗ 3:6 Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. 
ΙΩΑΝΝΗ 3:7 Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν. 
Α ΠΕΤΡΟΥ 1:23 επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. 
ΔΕΧΕΣAI ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ...ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ...ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΓΑΛΟΥΧΙΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ .. 

ΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ;;;
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΣΟΥ ....ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ.....
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:14 Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:15 Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ' ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:16 Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού...